Sun Spa Resort Logo 250x90

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục đích chúng tôi xử lý Dữ Liệu cá Nhân thuộc về khách hàng

Khi giao dịch với chúng tôi, khách hàng đồng ý rằng chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân thuộc về khách hàng vì những mục đích sau:

I.           Xử lý các yêu cầu cung cấp sản phẩm và dịch vụ, tiến hành các lệnh thanh toán, giao dịch và hoàn tất các chỉ thị hoặc yêu cầu;

II.          Cung cấp sản phẩm và dịch vụ (bao gồm dịch vụ ngân hàng điện tử);

III.         Thẩm định tính phù hợp khi cung cấp sản phẩm và dịch vụ;

IV.          Thẩm định tín dụng, bao gồm thực hiện kiểm tra tín dụng và xác lập hạn mức tín dụng;

V.            Các mục đích nghiệp vụ;

VI.          Phân tích thống kê, bao gồm phân tích hành vi ứng xử và tiểu sử cá nhân;

VII.         Xác lập, tiếp tục và quản lý quan hệ đối với khách hàng và tài khoản;

VIII.        Tiến hành nghiên cứu và khảo sát thị trường để cải tiến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

IX.          Vì mục đích marketing, chương trình khuyến mại, thi có thưởng và rút thăm may mắn;

X.           Nhằm phục vụ việc ngăn chặn, nhận biết, điều tra và truy tố trách nhiệm hình sự tại bất kỳ lãnh thổ nào (bao gồm, nhưng không giới hạn đối với việc rửa tiền, khủng bố, lừa đảo hoặc các tội phạm tài chính khác);

XI.           Xác minh danh tính, xử phạt cấp chính phủ, xác minh lý lịch và kiểm tra toàn diện;

XII.          Tuân thủ: luật quốc gia hoặc pháp luật quốc tế, quy định, quy tắc nghề nghiệp, hướng dẫn, phán quyết hoặc lệnh của tòa án, thỏa thuận giữa bất kỳ thành viên nào của chúng tôi  với bất kỳ cơ quan nhà nước, cơ quan công quyền, hoặc cơ quan thi hành án; chính sách, thông lệ ngành, trừng phạt hoặc cấm vận cấp chính phủ, yêu cầu về báo cáo theo pháp luật về trừng phạt kinh tế, và theo lệnh hoặc yêu cầu của bất kỳ cơ quan nhà nước, cơ quan công quyền, tòa án, trọng tài, cơ quan thi hành án hoặc cơ quan quản lý ngoại hối;